Home >

Garanties en AVVRafer: onze AVV en garanties


Kwaliteitsmateriaal op maatAl onze verkopen verlopen volgens de volgende algemene voorwaarden, die onze klanten aanvaarden, ongeacht eventuele andersluidende clausules in hun eigen aankoopvoorwaarden. Hier kan enkel van afgeweken worden middels onze schriftelijke aanvaarding die vooraf wordt gegeven voor elk specifiek geval..

1 - PRIJS – Wegens onzekerheden rond de prijsschommelingen van grondstoffen en bijzondere elementen in de uitvoering van het product tussen de dag van het plaatsen van de bestelling en de uitvoering ervan, kunnen onze prijzen naar boven of onder aangepast worden.

2 - TERMIJN – Wij doen ons best om de door ons aangegeven termijnen te respecteren. Maar ongeacht de reden van een vertraging kunnen latere

leveringen niet leiden tot een boete, op voorwaarde dat deze uitdrukkelijk werd beschreven in een bijzondere overeenkomst op het moment dat de bestelling werd geplaatst.

3 - BESTELLINGEN – Alle offerteaanvragen gaan gepaard met een schriftelijk voorstel van onzentwege en de bestellingen die eruit voortvloeien moeten precies overeenkomen met wat in de geleverde offerte werd beschreven om ons te kunnen binden aan de voorgestelde voorwaarden. Elke bestelling die zonder schriftelijke offerte wordt geplaatst, zal worden berekend volgens het geldende tarief en de klant verbindt zich ertoe deze te betalen indien hij het bedrag niet binnen de 48 na ontvangst van de aanvaarding van overeenkomstige bestelling heeft betwist. De annulering van een bestelling door de klant kan niet worden aanvaard zonder voorafgaand akkoord en de klant verbindt zich ertoe contant te betalen voor alle reeds door ons aangegane kosten.

4 - VERZENDINGEN – Behoudens uitdrukkelijk verzoek verzenden we steeds met "carriage forward" (transportkosten betaald door bestemmeling) via de goedkoopste transportwijze. Zelfs in geval van een "franco" verzending moet de klant het verschil tussen de goedkoopste verzendwijze en wat hij gevraagd heeft op zich nemen. In elk geval reizen onze goederen op risico van de bestemmeling, die enkel verweer heeft tegen de transporteur in geval van verlies of schade.

5 - FACTURERING – Onze facturen doen dienst als afschrift. Ze zijn enkel binnen een termijn van 8 dagen betwistbaar. Hierna kan de overeenkomstige procedure gestart worden.

6 - BETALING – Voor elke nieuwe klant die geen actieve account heeft in onze boekhouding moet de betaling contant gebeuren vóór de levering, in ruil voor een pro forma-factuur. Algemeen en behoudens andersluidende overeenkomst zijn onze facturen via een procedure van 30 dagen vanaf het einde van de maand van de verzending betaalbaar, zonder korting in geval van voortijdige betaling. We behouden ons het recht voor deze effecten af te halen na voorafgaande aanvaarding die niet kan geweigerd worden. Alle facturen die op de vervaldag niet betaald zijn, gaan gepaard met interesten volgens een tarief dat overeenkomt met anderhalf keer het wettelijke tarief (wet van 31.12.92).

7 - GARANTIE – Onze goederen hebben een garantie voor eventuele constructiefouten of fout in grondstoffen, maar onze aansprakelijkheid kan niet uitgebreid worden boven een termijn van zes maanden na levering. Ze is bovendien strikt beperkt tot de vervanging van onderdelen die bewezen defect zijn en dan nog onder voorbehoud dat ze volgens de normale gebruiksvoorwaarden werden gebruikt en onderhouden. We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor incidenten die zich voordoen tijdens het gebruik van onze producten als we niet werden geraadpleegd op het moment van de studie over het gebruik waarvoor ze bestemd waren. We wijzen elke aansprakelijkheid af indien de technologische omstandigheden die gepaard gaan met deze gebruiken ons niet duidelijk werden meegedeeld en door ons werden aanvaard binnen het tolerantiebereik van de geldende normen.

8 - VEILIGHEID – In alle gevallen is het, aangezien onze leverbare goederen in een bestaand geheel of binnen een studie geïntegreerd zijn, de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de gehele installatie beantwoordt aan de geldende veiligheidsnormen.

9 - TERUGZENDING VAN GOEDEREN – We aanvaarden een terugzending van goederen enkel als dit gepaard ging met een voorafgaand akkoord en ons "FRANCO" voor alle kosten op ons adres of in het station van St-Chamond wordt geleverd.

10 - GEREEDSCHAP – Het gereedschap wordt steeds gefactureerd bij de eerste levering van onderdelen voor de uitvoering waarvoor ze werden gemaakt. De vermelde prijzen vertegenwoordigen slechts een deel van hun waarde, zodat ze in onze fabrieken eigendom blijven van de klant. Wij verbinden ons er formeel toe om ze te onderhouden, maar ze mogen in geen geval onze ateliers verlaten.

11 - BEPALING VAN RECHTSGEBIED – In geval van geschillen is de Rechtbank van Koophandel van St-Etienne als enige bevoegd. De door ons gecreëerde effecten of het gebruik van een uitzonderlijke betalingswijze gelden noch als schuldvernieuwing, noch als afwijking van deze aanvullende clausule van rechtsgebied.

12 - VOORBEHOUD VAN EIGENDOM – De overdracht van de eigendom over de verkochte goederen gebeurt pas na de integrale betaling van het bedrag van de opgestelde factuur, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 12 mei 1980 betreffende de toepassing van de clausule van voorbehoud van eigendom.
In geval van betaling per cheque of handelseffect wordt de betaling pas als afgerond beschouwd op het ogenblik van effectieve inning.
Onderhavige bepalingen verhinderen niet de overdracht van de risico's, die plaatsvindt vanaf het moment waarop de goederen ter beschikking worden gesteld van de vervoerder.
De klant verbindt zich ertoe de verkochte goederen onder voorbehoud van eigendom op eigen kosten te verzekeren tegen alle risico's tot de volledige betaling van de prijs.
In geval van het uitblijven van een betaling op de geplande vervaldag, kan de onmiddellijke teruggave van de goederen op kosten van de klant gebeuren. De klant moet er tot de overdracht van de eigendom te zijner gunste over waken dat de producten correct in hun originele verpakking bewaard worden en dat ze in elk geval identificeerbaar blijven.
De klant zal ertoe gehouden zijn zich via alle rechtsmiddelen te verzetten tegen vorderingen die derden mogelijk zouden kunnen doen gelden. Hij moet ons Bedrijf verplicht onmiddellijk inlichten, zodat het zijn belangen kan verdedigen.
.