Home >

Wettelijke vermeldingenRafer: Wettelijke vermeldingen


Kettingen voor goederenbehandeling op maatEigendom en editoriale verantwoordelijkheid
Onderhavige site werd gemaakt door Marquise SARL Marquise SARL: 77, rue des Archives 75003 Paris – 01 60 68 25 90 Hij is eigendom van: RAFER SARL, vennootschap met een kapitaal van € 940.000, met hoofdkantoor te: Route du Coin, Zi de Fonsala - 42400 Saint-Chamond, ingeschreven in het handelsregister voor vennootschappen van St Etienne onder het nummer B 442 093 217 Telefoongegevens: 04 77 31 73 73 De publicatiedirecteur van deze site is Johann Macle als Commercieel directeur

Hosting
De dienstverlener die de hosting van de site verzorgt, is de firma Studio Marquise Aangifte van de site bij de CNIL Overeenkomstig de bepalingen van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en vrijheden wordt de geautomatiseerde verwerking van nominale gegevens via deze website aangegeven bij de Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) onder het nummer (aangevraagd)

Nominatieve gegevens
In toepassing van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, bestanden en vrijheden beschikt u over een recht van verzet (art. 26 van de wet), toegang (art. 34 van de wet) en rechtzetting (art. 36 van de wet) voor de gegevens die op u betrekking hebben. Bijgevolg kunt u met ons contact opnemen om informatie die op u betrekking heeft recht te zetten, aan te vullen, bij te werken of te verwijderen als ze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, vervallen zijn of waarvan het verzamelen of het gebruik, de overdracht of de bewaring verboden zijn. De informatie die op u betrekking heeft, is enkel voor de firma RAFER bestemd. We sturen deze informatie aan geen enkele derde door (commerciële partners enz.).

Cookies
De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat tijdens zijn bezoek aan de site een cookie automatisch op zijn navigatiesoftware kan geïnstalleerd worden. Een cookie is een bestand dat de gebruiker niet kan identificeren, maar dat dient om informatie met betrekking tot zijn navigatie op de website te registreren. De gebruiker kan deze cookie inactiveren via parameters binnen zijn navigatiesoftware

Gebruik van en toegang tot de site
Elk gebruik van deze site gebeurt op eigen risico. Rafer.fr verschaft geen enkele garantie van welke aard dan ook met betrekking tot het gebruik ervan, met inbegrip van de beveiliging van welke doorgestuurde gegevens of informatie dan ook. Noch Rafer.fr, noch een andere derde die bij de creatie, productie of levering van deze site betrokken is, aanvaardt of erkent aansprakelijkheid voor kosten, verliezen of schade enz. van welke aard dan ook, gevolgen van het gebruik, de online of offline toegang tot deze site of een fout in de verbinding om welke reden dan ook.

Koppelingen naar andere sites
Het is duidelijk dat de op de site Rafer.fr vermelde koppelingen buiten onze controle vallen. Rafer.fr neemt geen enkele aansprakelijkheid op met betrekking tot deze site(s) of welke potentiële schade dan ook naar aanleiding van het gebruik van deze koppeling(en). Bovendien kan het feit dat koppeling(en) naar deze site(s) wordt/worden geleverd geïnterpreteerd worden als een goedkeuring van Rafer.fr van de eigenaar of de inhoud van deze site(s).

Ongevraagde inhoud
Algemeen beschouwt Rafer.fr alle suggesties of ideeën die hem worden voorgelegd als aangeboden en ongevraagd.

Intellectuele eigendom
De website, de algemene structuur ervan en de teksten, al dan niet geanimeerde beelden, kennis, tekeningen, grafische elementen (...) en alle andere elementen die deze site uitmaken, zijn eigendom van ofwel Rafer.fr ofwel personen, verenigingen of bedrijven die hun toegang hebben verleend aan Rafer.fr om hun gegevens te gebruiken. Elke gehele of gedeeltelijke weergave van deze site via welk procédé dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming van de exploitant van de website is verboden en wordt beschouwd als vervalsing, wat door artikel L.335-2 en volgende van het Wetboek op intellectuele eigendom wordt bestraft. De merken van de exploitant van de website en zijn partners, evenals logo's die op de site worden vermeld, zijn (al dan niet semifiguratieve) gedeponeerde merknamen. Elke volledige of gehele reproductie van deze merken of logo's op basis van elementen van de site, zonder uitdrukkelijke toestemming van de exploitant van de website of rechthebbende is bijgevolg verboden in de zin van artikel L713-2 van de CPI.

Copyright Rafer 2011. Alle rechten voorbehouden